Til sagsbehandlere - Løkkehus Børnehjem

Go to content

Til sagsbehandlere

Om Løkkehus > SAGSBEHANDLER

Målgrupper
Løkkehus modtager børn og unge fra 0 til 18 år med behov for en socialpædagogisk indsats. Desuden har vi mulighed for særlige tilbud f.eks. mor/børn-anbringelser og større søskendeflokke.

Vores primære målgruppe er børn og unge med behov for socialpædagogisk støtte på grund af omsorgssvigt, overgreb, vold m.m.

Det er børn og unge, der har behov for at få afdækket, udredt og beskrevet deres behov, mens de bor i trygge, professionelle rammer, og hvor de samtidig får støtte til deres udvikling.

Vi modtager uledsagede flygtningebørn og unge, som er visiteret til Odense Kommune.

Vi modtager større søskendeflokke, som vi kan give gode boforhold og særlige tilbud.

Vores rammer og faglighed åbner mulighed for at have enkelte mødre med børn boende.

Vi tager børn i aflastning, hovedsagelig i weekends, og vi tilbyder støttet og overvåget samvær.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung falder inden for målgruppen. Så afdækker vi sammen mulighederne.

Vi har ikke mulighed for at modtage:

  • Voldsomt udadreagerende børn og unge

  • Børn og unge med misbrug

  • Børn og unge, som er ude i kriminalitet


Ydelser
Nedenfor beskriver vi vores hovedydelser kort. Læs mere udførligt om ydelserne her.

Vi ved, at børn, familier og behov ikke altid passer ind i de beskrevne "kasser". Derfor opfordres I til at kontakte os, selvom I står med et behov, der ligger uden for vores beskrivelser, så vi sammen kan udforske mulighederne.

Døgnanbringelser
Løkkehus er opdelt i en række mindre enheder, som hver især bestræber sig på at være et hjem for de børn og unge, der bor der.

Hvert enkelt barn eller ung får et individuelt tilpasset behandlingstilbud med fokus på omsorg, socialpædagogisk støtte og læring. Vi arbejder ud fra en systemisk ramme med en række veldefinerede metoder. Vi inddrager forældrene så meget som muligt med en respektfuld og anerkendende tilgang. Vi tager udgangspunkt i kommunens handleplan
.

Børn og unge, indskrevet på Løkkehus, går i lokale daginstitutioner og skoler.

Aflastning
Et aflastningsophold på Løkkehus kan tjene flere formål: At stimulere barnets alsidige udvikling, at give familien nye kræfter, at være et trygt og stabilt supplement til forældrene og/eller give barnet og familien et udvidet netværk.

Under aflastningen får barnet omsorg, socialpædagogisk støtte og læring. Der arbejdes efter behov med at styrke det enkelte barns kompetencer og livet i familien.  

Løkkehus tilbyder både weekend-aflastning og aflastning i hverdagen. Aflastningen foregår i sin egen afdeling af Løkkehus.

Støttet/overvåget samvær
Løkkehus tilbyder støttet og overvåget samvær både til børn der bor på Løkkehus eller i plejefamilie. Samvær kan både foregå på Løkkehus og i hjemmet – hos forældrene eller hos plejefamilien.

Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene. Der udarbejdes to årlige statusrapporter.

Overvåget samvær er besluttet af børn- og ungeudvalget i den anbringende kommune. Der udarbejdes en samværsrapport efter hvert overvåget samvær.

Fleksible ydelser
Vi har et ønske om, at Løkkehus’ kompetencer og erfaringer fra de enkelte forløb hos os bruges så kreativt som muligt til glæde for de enkelte børn, unge og familier i deres videre udvikling.

I forbindelse med vores hovedydelser kan der derfor aftales ekstraydelser. Det kan for eksempel være i forbindelse med hjemgivelse, det kan være ved fortsatte samtaler og støtte til forældre og barn efter endt aflastning, eller det kan være, når en ung skal flytte for sig selv og har behov for støtte i overgangen.

Alle ekstraydelser aftales for en afgrænset periode, så der jævnligt bliver evalueret på indsatsen og behovet.

Faglighed
Da Løkkehus Børnehjem i 2011 blev dannet af børnehjemmene Korsløkke og Sanderumhus besluttede vi at indlede et fælles, intensivt kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere. Vi valgte et samarbejde med børne- og familieterapeut/udviklingskonsulent Bodil Burian, fordi både hendes teoretiske og praktiske tilgang tager udgangspunkt i det enkelte barn. Vi er stadig på vej – men i dag kan vi sige, at Løkkehus tilbyder individuelt tilpassede behandlingsforløb, der for hvert enkelt barn og ung omfatter omsorg, socialpædagogisk støtte og læring.  Vores fælles faglighed "Barnets fokus i fokus" er forankret i den systemiske tænkning, og vores tre gennemgående metoder er narrative og mentaliserende.

Vi lægger vægt på samspillet mellem det psykologiske, det pædagogiske og det biologiske i vores behandlingsarbejde.

Læs mere om vores faglighed og vores fælles kompetenceudviklingsforløb.

Løkkehus afvejer altid, om et barn eller en ung passer ind i den eksisterende børne- og ungegruppe.

Visitation
Henvendelser foregår direkte til Løkkehus Børnehjem. Kontakt forstander Annette Dunker på telefon 63 75 74 00.

Samarbejdet med os
Løkkehus starter i sommeren 2014 med at bruge ICS (Integrated Children’s System) og sikrer dermed, at anbringende kommune får en systematisk, fokuseret dokumentation af det enkelte barns eller den enkelte ungs udvikling med udgangspunkt i fokuspunkterne fra handleplanen.

Tre måneder efter indskrivningen afholdes et opfølgningsmøde, herefter skrives rapport og afholdes statusmøder hvert halve år. Vi bestræber os på, at indholdet i vores statusrapporter er præcise, fokuserede, relevante og dokumenterede.

Vores ansatte socialrådgiver er intern tovholder på alle statusrapporter og møder med kommunen og forældrene (indskrivningsmøder, statusmøder og udskrivningsmøder).

Løkkehus har åbent altid. Det betyder, at der ikke er behov for at finde aflastning ved ferier eller højtider.


Tilsynsrapporter
Find de seneste tilsynsrapporter om Løkkehus her.

Tilbudsportalen er en database, hvor man kan finde og sammenligne offentlige og private leverandører af sociale ydelser. Læs mere om Løkkehus Børnehjem på Tilbudsportalen.

Løkkehus Børnehjem - Tlf. 63 75 74 00
Back to content